top of page

MASTER PAOLO BOLAFFIO

Makotokai_Web_Paolo_Bolaffio_ko_kliknes.

USTANOVITELJ

MAKOTOKAI-a

MOJSTER

PAOLO BOLAFFIO

Učitelj Paolo Bolaffio ni ne Japonec in ne Kitajec, ampak Italijan. Kdo bi si mislil, da bo eden najbolj priznanih mojstrov borilnih veščin današnje dobe prišel iz dežele pizze? Paolo Bolaffio, verjetno najmlajši Sōke karateja

z nivojem 9. Dan na svetu in hkrati Sifu kitajskih borilnih veščin, je ustanovitelj Makotokai karateja in predsednik Makotokai International. V letu 2018 je sprejel tudi funkcijo svetovnega Predsednika WUKO & AD (World United Karate Organization and Associated Disciplines). Je tudi Tehnični direktor kontaktnega karateja v FESIK.

 

Paolo Bolaffio je svoje življenje posvetil raziskovanju najglobljih pomenov borilnih veščin. 

 

Prepotoval je svet v iskanju različnih znanj borilnih veščin. Notranji kitajski in taoistični stili so imeli ogromen vpliv na njegovo percepcijo borilnih veščin. Ko se je spoznal z učinkovitostjo in močjo notranjih stilov, zanj nič nikoli ni bilo več isto. Zato ni presenetljivo, da je zaključil svoj študij in trening za učitelja in postal Sifu kitajskih borilno-zdravilnih veščin.

Skozi globoko raziskovanje, študije in neskončna preverjanja notranjih in zunanjih borilnih veščin, se je njegov karate razvijal in pričel je z iskanjem resničnega bistva borilnih veščin – kako postati bolj učinkovit z manj. Tako je uspel prodreti globlje, se osredotočal na bistvo in svoje znanje oblikoval v nekaj, kar bo kasneje postalo Makotokai Karate.

 

V 1980-ih letih je Paolo Bolaffio postal Podpredsednik ISI (Institute Shotokan Italia) pod enim najboljših učiteljev karateja na svetu, priznanim Shihan-om Hiroshi Shirai-jem. Prevzel je pomembne vloge v svetu karateja v ITKF in kasneje v WKC. Postal je Nacionalni tehnični direktor Italije v FESIK, kjer je opravljal funkcijo vse do leta 2000, ko je odstopil od vseh obveznosti in se popolnoma posvetil ustanovitvi Makotokai Karateja. Makotokai Karate je bil najprej sistem. Leta 2012 ga je WUKO priznal kot uradno karate disciplino. 

Danes Paolo Bolaffio živi v Trstu ter pogosto potuje po svetu in uči.

FOUNDER

OF MAKOTOKAI

MASTER

PAOLO BOLAFFIO

Master Paolo Bolaffio is not Japanese or Chinese, but Italian. Who would have thought that one of the most prominent martial arts masters in our era would come from the land of pizza? Possibly the youngest 9th Dan Karate Sōke in the world, and at the same time a Sifu of Chinese martial arts, Paolo Bolaffio is the founder of Makotokai Karate and president of Makotokai International. In the year 2018 he accepted the role of the World President of WUKO & AD (World United Karate Organization and Associated Disciplines). He is also the Technical Director of contact karate in FESIK.

 

Master Paolo Bolaffio has dedicated his life to the research of the deepest meanings of martial arts.

 

He travelled the world in quest in quest for different martial arts knowledge. Internal Chinese and Taoist styles had enormous influence on his perception of the martial arts. After encountering the efficiency and power of the internal styles, nothing was ever the same for him. So it is of no surprise that he completed his master training to became a Sifu of Chinese martial arts.

Through his deep research, studies and endless testing of the internal and external martial arts, his karate evolved and he began the quest for the true essence of martial arts – how to become more efficient with less. It made him go deeper, removing all that was redundant, focusing on the core, molding his knowledge into something that would later become Makotokai Karate.

In the 1980s, Paolo Bolaffio became the Vice President of ISI (Institute Shotokan Italia) under one of the best karate masters in the world, the renowned Shihan Hiroshi Shirai. He assumed important roles in the karate world in ITKF and then WKC. He became the Italian National technical director of FESIK where he served until 2000 when he resigned from all his duties in order to fully concentrate on the creation of Makotokai Karate. At first, Makotokai Karate was a system. In 2012, WUKO recognized it as an official karate discipline.

Today Paolo Bolaffio is based in Trieste and frequently travels the world to teach.

Logo-FESIK-Kari-No-Yado.jpg
makotokai_logo.png
wkmo_logo.png
bottom of page