top of page

DOBRODOŠLI V MAKOTOKAI LJUBLJANA

Makotokai_background.jpg

"BE STRONG to be useful."

PAOLO BOLAFFIO, FOUNDER OF MAKOTOKAI

WELCOME TO 

MAKOTOKAI LJUBLJANA

Makotokai Neijia is the house of the internal Chinese and Taoist styles, as represented by Master Paolo Bolaffio, founder of Makotokai disciplines. Makotokai disciplines are Makotokai Karate and Makotokai Neijia, which teach its practitioners to use their bodies from within, thus becoming effective, strong and flexible “tools”.

 

WHAT IS NEIJIA

Neijia is a term in Chinese martial arts that combines the styles that practice the Neiijing, and is usually translated as Internal Martial Arts. It derives more from a spiritual, mental, or Qi force, rather than the physical aspects that are more important in the external approach to martial arts. With regular practice you develop new skills and become more efficient at everything you do, since it positively affects your mind, concentration, physical abilities, sports activities that you already perform ... The body becomes through regular practice more “intelligent”; the structure of muscles more quality from within, more flexible, stronger and last longer;, movements more refined and efficient. Mind becomes more flexible, focused and capable of coping with more complex situations.  

 

WHICH DISCIPLINES ARE TAUGHT AT OUR SCHOOL

At Makotokai Ljubljana school we teach: Tai Chi Chuan, Qi Gong, Ticao Gong Shu and Bagua Zhang

 

FOR WHOM ARE THESE DISCIPLINES 

For all, who are looking for a way to improve and retain quality life and health regardless of their age. Also many professional sportsmen and successful managers opt for practicing internal Chinese and Taoist styles precisely because of these benefits. One of the goals of Makotokai schools is to restore Neijia its role in importance in the modern society. 

 

​ADVANTAGES AND POSSIBILITIES OF OUR STUDENTS

Makotokai Ljubljana is a member of Makotokai International; therefor their members have many benefits:

• possibility to participate at international seminars

• recognition of acquired levels and ranks of the disciplines, which they are practicing and for which they are

  taking exams at Makotokai Ljubljana by a world organization WUKO & AD (World United Karate Organization

  and Associated Discplines)

• instructors of affiliated schools, one of which is also Makotokai Ljubljana, are constantly being educated

  abroad by Makotokai International and are therefor capable of passing quality knowledge onto their students

  in a proven didactical way

There are no shortcuts, just condensed knowledge and the skills that will enable you to build and use your bodies from within. Remember, internal is much more powerful than external.

Makotokai Ljubljana je dom notranjih kitajskih in taoističnih stilov, kot jih predstavlja Mojster Paolo Bolaffio, ustanovitelj veščin Makotokai. Veščine Makotokai so: Makotaki Karate in Makotokai Neijia, ki učijo svoje vadbenike, kako od znotraj uporabljati svoja telesa, da ta postanejo učinkovita, močna in prožna.

 

KAJ JE NEIJIA

Neijia je termin v kitajskih borilno-zdravilnih veščinah, ki prepletajo stile, ki prakticirajo Neijing, in se navadno prevaja kot »notranji borilno-zdravilni stili«. Izhaja bolj iz duhovne, umske oz. Qi sile, kot pa fizičnih vidikov, ki so bolj pomembni pri zunanjih pristopih k borilnim veščinam. Z redno vadbo razvijate nove sposobnosti ter postanete bolj učinkoviti pri vsem, kar počnete, saj pozitivno vpliva na vaš um, koncentracijo, telesne sposobnosti, športne aktivnosti, ki jih že počnete .... Telo z redno vadbo postaja bolj "inteligentno"; mišice kakovostno zgrajene od znotraj, bolj fleksibine, močne in trajne; gibi bolj prefinjeni in učinkoviti. Um postaja bolj fleksibilen, osredotočen in sposobnejši obvladovanja kompleksnejših situacij.

KATERE VEŠČINE POUČUJEMO V NAŠI ŠOLI

V šoli Makotokai Ljubljana poučujemo veščine: Tai Chi Chuan, Qi Gong, Ticao Gong Shu and Bagua Zhang

KOMU SO NAMENJENE TE VEŠČINE

Vsem, ki iščejo način za izboljšanje in ohranjanje kakovosti življenja in zdravja ne glede na starost. Tudi veliko profesionalnih športnikov in uspešnih managerjev se ravno zaradi vseh teh prednosti odloča za vadbo notranjih kitajskih in taoističnih stilov. Eden izmed ciljev šol Makotokai je s kakovostno vadbo veščinam Neijia povrniti njihovo vlogo in pomembnost v moderni družbi.

PREDNOSTI IN MOŽNOSTI NAŠIH UČENCEV

Makotokai Ljubljana je članica mednarodne organizacije Makotokai International, zato imajo njeni člani številne prednosti: 

• možnost udeležbe mednarodnih seminarjev

• priznanje doseženih stopenj in nivojev veščin, ki jih prakticirajo in v okviru katerih opravljajo izpite v šoli    

  Makotokai Ljubljana, s strani svetovne organizacije WUKO & AD (World United Karate Organization and

  Associated Discplines)

• inštruktorji pridruženih šol, med katere sodi tudi Makotokai Ljubljana, se redno izobražujejo v tujini v okviru

  Makotokai International in tako na svoje učence prenašajo kakovostno znanje na preverjen didaktičen način

Ni bližnjic, le koncentrirano znanje in veščine, ki vam bodo pomagale zgraditi in uporabljati vaša telesa od znotraj. Ne pozabite – notranje je precej močnejše od zunanjega.

makotokai_logo.png
wkmo_logo.png
bottom of page